Tryton - Issues

 

Issue7541

Title The Client is closed suddenly when attaching files
Priority bug Status need-eg
Superseder Nosy List Timitos, angel, bernatnan, ced, pokoli, resteve
Type crash Components tryton
Assigned To Keywords GTK3
Reviews

Created on 2018-06-27.00:35:15 by bernatnan, last changed by bernatnan.

Files
File name Uploaded Type Edit Remove
screenshot_001.jpg bernatnan, 2018-06-27.00:35:15 image/jpeg
unnamed bernatnan, 2018-06-27.09:58:03 text/plain
unnamed bernatnan, 2018-06-27.11:35:09 text/plain
Messages
msg42000 (view) Author: [hidden] (bernatnan) Date: 2018-07-01.13:39:17
Thread 1 "python" received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00007ffff632ac07 in g_type_check_instance_is_fundamentally_a () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
(gdb) 
(gdb) bt
#0 0x00007ffff632ac07 in g_type_check_instance_is_fundamentally_a () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#1 0x00007ffff6309a7e in g_object_ref () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#2 0x00007ffff2cc6ef1 in gdk_event_copy () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgdk-3.so.0
#3 0x00007ffff6302ecb in g_boxed_copy () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#4 0x00007ffff67a63fd in () at /usr/lib/python2.7/dist-packages/gi/_gi.x86_64-linux-gnu.so
#5 0x00007ffff67aafd9 in () at /usr/lib/python2.7/dist-packages/gi/_gi.x86_64-linux-gnu.so
#6 0x00007ffff67a6c64 in () at /usr/lib/python2.7/dist-packages/gi/_gi.x86_64-linux-gnu.so
#7 0x00007ffff5ddbd6f in ffi_closure_unix64_inner () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6
#8 0x00007ffff5ddc136 in ffi_closure_unix64 () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6
#9 0x00007fffed9d71f4 in gtk_cell_renderer_start_editing () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#10 0x00007fffed9cf4b9 in gtk_cell_area_activate_cell () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#11 0x00007fffed9cf9ed in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#12 0x00007fffedbfa794 in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#13 0x00007ffff5ddbfce in ffi_call_unix64 () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6
#14 0x00007ffff5ddb93f in ffi_call () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6
#15 0x00007ffff6305b4d in g_cclosure_marshal_generic_va () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#16 0x00007ffff63051a6 in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#17 0x00007ffff63206df in g_signal_emit_valist () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#18 0x00007ffff6320e0f in g_signal_emit () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#19 0x00007fffeda7d49c in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#20 0x00007ffff6307e68 in g_cclosure_marshal_VOID__BOXEDv () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#21 0x00007ffff63051a6 in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#22 0x00007ffff63206df in g_signal_emit_valist () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#23 0x00007ffff6320e0f in g_signal_emit () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#24 0x00007fffeda7a42e in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#25 0x00007fffeda7b97b in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#26 0x00007fffeda7e63e in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#27 0x00007fffeda4be81 in gtk_event_controller_handle_event () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#28 0x00007fffedc0ac2b in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#29 0x00007fffedac5c5b in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#30 0x00007ffff6304f6d in g_closure_invoke () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#31 0x00007ffff6317ac8 in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#32 0x00007ffff631fd8f in g_signal_emit_valist () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#33 0x00007ffff6320e0f in g_signal_emit () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#34 0x00007fffedc0ced4 in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#35 0x00007fffedac2cce in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#36 0x00007fffedac4da8 in gtk_main_do_event () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#37 0x00007ffff2cc6785 in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgdk-3.so.0
#38 0x00007ffff2cf6fa2 in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgdk-3.so.0
#39 0x00007ffff602b287 in g_main_context_dispatch () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#40 0x00007ffff602b4c0 in () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#41 0x00007ffff602b7d2 in g_main_loop_run () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#42 0x00007fffedac3e85 in gtk_main () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#43 0x00007ffff5ddbfce in ffi_call_unix64 () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6
#44 0x00007ffff5ddb93f in ffi_call () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6
#45 0x00007ffff67a8ea1 in () at /usr/lib/python2.7/dist-packages/gi/_gi.x86_64-linux-gnu.so
#46 0x00007ffff67aab38 in () at /usr/lib/python2.7/dist-packages/gi/_gi.x86_64-linux-gnu.so
#47 0x000055555563290e in PyObject_Call ()
#48 0x000055555564b6d3 in PyEval_EvalFrameEx ()
#49 0x0000555555646c7a in PyEval_EvalCodeEx ()
#50 0x000055555564edb4 in PyEval_EvalFrameEx ()
#51 0x0000555555646c7a in PyEval_EvalCodeEx ()
#52 0x000055555564edb4 in PyEval_EvalFrameEx ()
#53 0x0000555555646c7a in PyEval_EvalCodeEx ()
#54 0x0000555555646709 in PyEval_EvalCode ()
#55 0x000055555567771f in ()
#56 0x0000555555672472 in PyRun_FileExFlags ()
#57 0x00005555556718ed in PyRun_SimpleFileExFlags ()
#58 0x0000555555620a2b in Py_Main ()
#59 0x00007ffff6e69a87 in __libc_start_main (main=0x555555620390 <main>, argc=2, argv=0x7fffffffe0a8, init=<optimized out>, fini=<optimized out>, rtld_fini=<optimized out>, stack_end=0x7fffffffe098) at ../csu/libc-start.c:310
#60 0x00005555556202aa in _start ()
msg41907 (view) Author: [hidden] (ced) (Tryton committer) (Tryton translator) Date: 2018-06-27.11:58:52
It is a little bit short. Are you sure you have all debugging symbols? And execute the 'bt' command?
msg41899 (view) Author: [hidden] (bernatnan) Date: 2018-06-27.11:35:10
>
> Then it should be traced under gdb to get the backtrace.
>

Thread 1 "python" received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00007ffff632ac07 in g_type_check_instance_is_fundamentally_a () from
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0

PS: @bernatnan could you avoid posting legal notice on the bugtracker, this
> is a public service and such notice has no place here.

Yes. Sorry, I have see it too late.
msg41894 (view) Author: [hidden] (ced) (Tryton committer) (Tryton translator) Date: 2018-06-27.11:23:48
Then it should be traced under gdb to get the backtrace.


PS: @bernatnan could you avoid posting legal notice on the bugtracker, this is a public service and such notice has no place here.
msg41885 (view) Author: [hidden] (pokoli) (Tryton committer) (Tryton translator) Date: 2018-06-27.10:04:00
I've got the same error sometimes since version 4.8 but I do not have any steps to reproduce it.
msg41884 (view) Author: [hidden] (bernatnan) Date: 2018-06-27.09:58:03
2018-06-27 8:31 GMT+02:00 Cédric Krier <bugs@tryton.org>:

>
> Cédric Krier <cedric.krier@b2ck.com> added the comment:
>
> Please provide a traceback?
>

I had provided it. Only obtain a line of segmentation fault.

>
> PS: Do not add me on nosy list if I did not ask it.
>

Sorry again.

> ----------
> status: chatting -> need-eg
>
> ______________________________________
> Tryton issue tracker <bugs@tryton.org>
> <https://bugs.tryton.org/issue7541>
> ______________________________________
>

-- 

Bernat Brunethttp://www.NaN-tic.com
Telf: (+34) 935 531 803
http://twitter.com/nan_tichttp://www.nan-tic.com/blog

-------------------------------------------
Advertència Legal: aquest missatge i, en el seu cas, els fitxers
adjunts poden contenir informació privada
i/o confidencial. Si vostè no és el destinatari del missatge, si us
plau, elimini i notifiqui'ns-ho
immediatament, no el reenvii ni copi el seu contingut. Si us plau,
avisi'ns d'immediat si vostè o la seva
empresa no admeten la utilització del correu electrònic via internet
per a missatges d'aquest tipus.
NaN Projectes de Programari Lliure, S.L. no garanteix la
confidencialitat, integritat, rapidesa o correcte
recepció del present correu, ni es responsabilitza de possibles
perjudicis derivats de la captura,
incorporacions de virus o qualsevol altre manipulació efectuada per
tercers. No s'autoritza la utilització
amb finalitats comercials o per a la seva incorporació a fitxers
automatitzats de les direccions de
l'emissor o del destinatari.
La informació continguda en aquest missatge de correu electrònic és
confidencial i pot revestir el caràcter
de reservada. Està dirigida exclusivament a la persona destinatària.
L'accés o qualsevol us per part de
qualsevol altra persona, no estan autoritzats i poden esdevenir
il·legals. Si vostè no és la persona
destinatària, li preguem que procedeixi a esborrar-lo i a no fer-ne
cap us ni transmetre'l a tercers.
Si ho considera oportú pot avisar al remitent que el missatge ha
arribat a un destí no desitjat.
Advertencia Legal: este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos
pueden contener información privilegiada
y/o confidencial. Si usted no es el destinatario del mensaje, por
favor, bórrelo y notifíquenoslo
inmediatamente, no lo reenvíe ni copie su contenido. Por favor,
avísenos de inmediato si usted o su empresa
no admite la utilización del correo electrónico vía internet para
mensajes de este tipo. Nan Projectes de
Programari Lliure, S.L. no garantiza la confidencialidad, integridad,
rapidez o correcta recepción del
presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados
de la captura, incorporaciones de
virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros. No
se autoriza la utilización con fines
comerciales o para su incorporación a ficheros automatizados de las
direcciones del emisor o del
destinatario.
La información contenida en este mensaje de correo electrónico es
confidencial y puede revestir el carácter
de reservada. Está dirigida exclusivamente a la persona destinataria.
El acceso o cualquier uso por parte
de cualquier otra persona, no están autorizados y pueden llegar a ser
ilegales. Si usted no es la persona
destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no hacer ningún uso
de él ni transmitirlo a terceros.
Si lo considera oportuno puede avisar al remitente que el mensaje ha
llegado a un destino no deseado.
msg41882 (view) Author: [hidden] (ced) (Tryton committer) (Tryton translator) Date: 2018-06-27.08:31:24
Please provide a traceback?


PS: Do not add me on nosy list if I did not ask it.
msg41879 (view) Author: [hidden] (bernatnan) Date: 2018-06-27.01:16:30
More info:

OS: Debian unstable
gtk: 3.22.30-1
pygtk: 2.24.0-5.1+b1

The tryton is 4.8
changeset:  5727:0000a7014b42
msg41878 (view) Author: [hidden] (bernatnan) Date: 2018-06-27.00:49:51
The traceback that obtains is:

[1]  27026 segmentation fault tryton/bin/tryton
msg41877 (view) Author: [hidden] (bernatnan) Date: 2018-06-27.00:35:15
When trying to attach any type of file in any module sometimes the client close suddenly. It happens when you double-click on the file.

Attach a screenshot to show the place where the client close.
History
Date User Action Args
2018-07-01 13:39:18bernatnansetmessages: + msg42000
2018-06-28 11:14:06angelsetnosy: + angel
2018-06-28 09:53:10restevesetnosy: + resteve
2018-06-27 11:58:52cedsetmessages: + msg41907
2018-06-27 11:35:10bernatnansetfiles: + unnamed
messages: + msg41899
2018-06-27 11:23:48cedsetnosy: + ced
messages: + msg41894
2018-06-27 10:31:27Timitossetnosy: + Timitos
2018-06-27 10:04:00pokolisetnosy: + pokoli
messages: + msg41885
2018-06-27 09:58:03bernatnansetfiles: + unnamed
messages: + msg41884
2018-06-27 09:52:58bernatnansetnosy: - ced

Showing 10 items. Show all history (warning: this could be VERY long)