Tryton - Issues

 

Issue7540

Title Open menu automatically when you double-click on a model search
Priority bug Status closed
Superseder Use GtkApplication
View: 7563
Nosy List bernatnan, ced, resteve
Type behavior Components tryton
Assigned To Keywords GTK3
Reviews

Created on 2018-06-27.00:34:30 by bernatnan, last changed by ced.

Files
File name Uploaded Type Edit Remove
screenshot_003.jpg bernatnan, 2018-06-27.01:22:25 image/jpeg
screenshot_004.jpg bernatnan, 2018-06-27.01:22:32 image/jpeg
unnamed bernatnan, 2018-06-27.09:56:27 text/plain
Messages
msg42245 (view) Author: [hidden] (ced) (Tryton committer) (Tryton translator) Date: 2018-07-22.01:17:08
Indeed it is in some way the expected behavior because we connect on the Pane to the 'button-press-event' to toggle the menu (rev 5bebf71d15ad). This is in order to expand it when clicking on the border when it is collapsed. So the event bubble up for any click on any widget in the pane which does not catch the click (so a double click on Entry, a click on empty space, double click on empty treeview etc.)
It will be fixed by issue7563 because the toggle of menu is an application action.
So I close it because it will any way not be back-ported as it is a minor behavior issue.
msg41888 (view) Author: [hidden] (resteve) Date: 2018-06-27.10:13:59
I can reproduce the scenario about msg41876

- In a tree view. Search in toolbar: "Name: NaN"
- Close main menu
- Doble click in toolbar search to select a word or three clicks to select all. The menu is reopen.
msg41883 (view) Author: [hidden] (bernatnan) Date: 2018-06-27.09:56:28
2018-06-27 8:30 GMT+02:00 Cédric Krier <bugs@tryton.org>:

>
> Cédric Krier <cedric.krier@b2ck.com> added the comment:
>
> What is "tree client"?

I would say the list view. When throw the GTK client, click on, for
example, party menu, the first view that appear.

> Which "search text" are you talking?
>

Any text. If in the search bar, if you type any text, and you double-click
on it to select them.

>
> And please do not put me on nosy list if I have not asked.
>

Sorry for the nosy. I remove you from there,

> ----------
> status: unread -> need-eg
>
> ______________________________________
> Tryton issue tracker <bugs@tryton.org>
> <https://bugs.tryton.org/issue7540>
> ______________________________________
>

-- 

Bernat Brunethttp://www.NaN-tic.com
Telf: (+34) 935 531 803
http://twitter.com/nan_tichttp://www.nan-tic.com/blog

-------------------------------------------
Advertència Legal: aquest missatge i, en el seu cas, els fitxers
adjunts poden contenir informació privada
i/o confidencial. Si vostè no és el destinatari del missatge, si us
plau, elimini i notifiqui'ns-ho
immediatament, no el reenvii ni copi el seu contingut. Si us plau,
avisi'ns d'immediat si vostè o la seva
empresa no admeten la utilització del correu electrònic via internet
per a missatges d'aquest tipus.
NaN Projectes de Programari Lliure, S.L. no garanteix la
confidencialitat, integritat, rapidesa o correcte
recepció del present correu, ni es responsabilitza de possibles
perjudicis derivats de la captura,
incorporacions de virus o qualsevol altre manipulació efectuada per
tercers. No s'autoritza la utilització
amb finalitats comercials o per a la seva incorporació a fitxers
automatitzats de les direccions de
l'emissor o del destinatari.
La informació continguda en aquest missatge de correu electrònic és
confidencial i pot revestir el caràcter
de reservada. Està dirigida exclusivament a la persona destinatària.
L'accés o qualsevol us per part de
qualsevol altra persona, no estan autoritzats i poden esdevenir
il·legals. Si vostè no és la persona
destinatària, li preguem que procedeixi a esborrar-lo i a no fer-ne
cap us ni transmetre'l a tercers.
Si ho considera oportú pot avisar al remitent que el missatge ha
arribat a un destí no desitjat.
Advertencia Legal: este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos
pueden contener información privilegiada
y/o confidencial. Si usted no es el destinatario del mensaje, por
favor, bórrelo y notifíquenoslo
inmediatamente, no lo reenvíe ni copie su contenido. Por favor,
avísenos de inmediato si usted o su empresa
no admite la utilización del correo electrónico vía internet para
mensajes de este tipo. Nan Projectes de
Programari Lliure, S.L. no garantiza la confidencialidad, integridad,
rapidez o correcta recepción del
presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados
de la captura, incorporaciones de
virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros. No
se autoriza la utilización con fines
comerciales o para su incorporación a ficheros automatizados de las
direcciones del emisor o del
destinatario.
La información contenida en este mensaje de correo electrónico es
confidencial y puede revestir el carácter
de reservada. Está dirigida exclusivamente a la persona destinataria.
El acceso o cualquier uso por parte
de cualquier otra persona, no están autorizados y pueden llegar a ser
ilegales. Si usted no es la persona
destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no hacer ningún uso
de él ni transmitirlo a terceros.
Si lo considera oportuno puede avisar al remitente que el mensaje ha
llegado a un destino no deseado.
msg41881 (view) Author: [hidden] (ced) (Tryton committer) (Tryton translator) Date: 2018-06-27.08:30:17
What is "tree client"? Which "search text" are you talking?


And please do not put me on nosy list if I have not asked.
msg41876 (view) Author: [hidden] (bernatnan) Date: 2018-06-27.00:34:29
For example, if you have the tree client and you search for the name "Name: NaN". And you have the menu closed.

If you double-click on the search text to edit or remove, the menu is opened automatically and you have to select again the search text.
History
Date User Action Args
2018-07-22 01:17:11cedsetstatus: need-eg -> closed
superseder: + Use GtkApplication
messages: + msg42245
nosy: + ced
2018-06-27 10:13:59restevesetmessages: + msg41888
2018-06-27 09:57:37restevesetnosy: + resteve
2018-06-27 09:56:28bernatnansetfiles: + unnamed
messages: + msg41883
2018-06-27 09:52:43bernatnansetnosy: - ced
2018-06-27 08:30:17cedsetstatus: unread -> need-eg
messages: + msg41881
2018-06-27 01:22:32bernatnansetfiles: + screenshot_004.jpg
2018-06-27 01:22:25bernatnansetfiles: + screenshot_003.jpg
2018-06-27 00:34:30bernatnancreate

Showing 10 items. Show all history (warning: this could be VERY long)