Tryton - Issues

 

Issue7540

Title Open menu automatically when you double-click on a model search
Priority bug Status need-eg
Superseder Nosy List bernatnan, resteve
Type behavior Components tryton
Assigned To Keywords GTK3
Reviews

Created on 2018-06-27.00:34:30 by bernatnan, last changed by resteve.

Files
File name Uploaded Type Edit Remove
screenshot_003.jpg bernatnan, 2018-06-27.01:22:25 image/jpeg
screenshot_004.jpg bernatnan, 2018-06-27.01:22:32 image/jpeg
unnamed bernatnan, 2018-06-27.09:56:27 text/plain
Messages
msg41888 (view) Author: [hidden] (resteve) Date: 2018-06-27.10:13:59
I can reproduce the scenario about msg41876

- In a tree view. Search in toolbar: "Name: NaN"
- Close main menu
- Doble click in toolbar search to select a word or three clicks to select all. The menu is reopen.
msg41883 (view) Author: [hidden] (bernatnan) Date: 2018-06-27.09:56:28
2018-06-27 8:30 GMT+02:00 Cédric Krier <bugs@tryton.org>:

>
> Cédric Krier <cedric.krier@b2ck.com> added the comment:
>
> What is "tree client"?

I would say the list view. When throw the GTK client, click on, for
example, party menu, the first view that appear.

> Which "search text" are you talking?
>

Any text. If in the search bar, if you type any text, and you double-click
on it to select them.

>
> And please do not put me on nosy list if I have not asked.
>

Sorry for the nosy. I remove you from there,

> ----------
> status: unread -> need-eg
>
> ______________________________________
> Tryton issue tracker <bugs@tryton.org>
> <https://bugs.tryton.org/issue7540>
> ______________________________________
>

-- 

Bernat Brunethttp://www.NaN-tic.com
Telf: (+34) 935 531 803
http://twitter.com/nan_tichttp://www.nan-tic.com/blog

-------------------------------------------
Advertència Legal: aquest missatge i, en el seu cas, els fitxers
adjunts poden contenir informació privada
i/o confidencial. Si vostè no és el destinatari del missatge, si us
plau, elimini i notifiqui'ns-ho
immediatament, no el reenvii ni copi el seu contingut. Si us plau,
avisi'ns d'immediat si vostè o la seva
empresa no admeten la utilització del correu electrònic via internet
per a missatges d'aquest tipus.
NaN Projectes de Programari Lliure, S.L. no garanteix la
confidencialitat, integritat, rapidesa o correcte
recepció del present correu, ni es responsabilitza de possibles
perjudicis derivats de la captura,
incorporacions de virus o qualsevol altre manipulació efectuada per
tercers. No s'autoritza la utilització
amb finalitats comercials o per a la seva incorporació a fitxers
automatitzats de les direccions de
l'emissor o del destinatari.
La informació continguda en aquest missatge de correu electrònic és
confidencial i pot revestir el caràcter
de reservada. Està dirigida exclusivament a la persona destinatària.
L'accés o qualsevol us per part de
qualsevol altra persona, no estan autoritzats i poden esdevenir
il·legals. Si vostè no és la persona
destinatària, li preguem que procedeixi a esborrar-lo i a no fer-ne
cap us ni transmetre'l a tercers.
Si ho considera oportú pot avisar al remitent que el missatge ha
arribat a un destí no desitjat.
Advertencia Legal: este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos
pueden contener información privilegiada
y/o confidencial. Si usted no es el destinatario del mensaje, por
favor, bórrelo y notifíquenoslo
inmediatamente, no lo reenvíe ni copie su contenido. Por favor,
avísenos de inmediato si usted o su empresa
no admite la utilización del correo electrónico vía internet para
mensajes de este tipo. Nan Projectes de
Programari Lliure, S.L. no garantiza la confidencialidad, integridad,
rapidez o correcta recepción del
presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados
de la captura, incorporaciones de
virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros. No
se autoriza la utilización con fines
comerciales o para su incorporación a ficheros automatizados de las
direcciones del emisor o del
destinatario.
La información contenida en este mensaje de correo electrónico es
confidencial y puede revestir el carácter
de reservada. Está dirigida exclusivamente a la persona destinataria.
El acceso o cualquier uso por parte
de cualquier otra persona, no están autorizados y pueden llegar a ser
ilegales. Si usted no es la persona
destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no hacer ningún uso
de él ni transmitirlo a terceros.
Si lo considera oportuno puede avisar al remitente que el mensaje ha
llegado a un destino no deseado.
msg41881 (view) Author: [hidden] (ced) (Tryton committer) (Tryton translator) Date: 2018-06-27.08:30:17
What is "tree client"? Which "search text" are you talking?


And please do not put me on nosy list if I have not asked.
msg41876 (view) Author: [hidden] (bernatnan) Date: 2018-06-27.00:34:29
For example, if you have the tree client and you search for the name "Name: NaN". And you have the menu closed.

If you double-click on the search text to edit or remove, the menu is opened automatically and you have to select again the search text.
History
Date User Action Args
2018-06-27 10:13:59restevesetmessages: + msg41888
2018-06-27 09:57:37restevesetnosy: + resteve
2018-06-27 09:56:28bernatnansetfiles: + unnamed
messages: + msg41883
2018-06-27 09:52:43bernatnansetnosy: - ced
2018-06-27 08:30:17cedsetstatus: unread -> need-eg
messages: + msg41881
2018-06-27 01:22:32bernatnansetfiles: + screenshot_004.jpg
2018-06-27 01:22:25bernatnansetfiles: + screenshot_003.jpg
2018-06-27 00:34:30bernatnancreate

Showing 10 items. Show all history (warning: this could be VERY long)